Privacybeleid

I. Inleiding

1. Dit privacy beleid legt uit hoe Immo Da Vinci omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten, natuurlijke personen, en alle andere natuurlijke personen die met Immo Da Vinci in contact staan (hierna ‘u’ genoemd).

Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.

2. Immo Da Vinci hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. Immo Da Vinci behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft Immo Da Vinci evident de wet na, momenteel de Belgische wet van 8 december 1992 en vanaf 25 mei 2018 de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt  u verkrijgen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit genoemd.

3. Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van Immo Da Vinci op dit gebied kent en begrijpt.

Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op onze website. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

II. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking ?

Immo Da Vinci is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Haar coördinaten zijn: Immo Da Vinci, Krijzeltand 5, 9051 Sint-Denijs-Westrem BE0808356923, 092735555, info@immodavinci.be  is dan ook uw gesprekspartner en is diegene die ten aanzien van de Gegevensbeschermingsautoriteit verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens. Immo Da Vinci bepaalt de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt alsook de gebruikte middelen en de verwerkingseigenschappen.

4. Immo Da Vinci kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw persoonsgegevens namens Immo Da Vinci en volgens de instructies van Immo Da Vinci te verwerken in overeenstemming met dit privacy beleid. Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijke zijn zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven (hierna de ‘verwerkers van Immo Da Vinci genoemd).

III. Welke categorieën van persoonsgegevens verwerkt Immo Da Vinci?

5. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de categorieën van persoonsgegevens die Immo Da Vinci kan verwerken. Het is mogelijk dat ook andere gegevens worden verwerkt indien die nodig of nuttig zijn voor de voortzetting van de contractuele relatie met Immo Da Vinci.

Hierbij wordt de context aangegeven waarin Immo Da Vinci deze gegevens verkrijgt of verwerkt. Deze tabel moet samen gelezen worden met de beschrijving van de doeleinden waarvoor Immo Da Vinci de gegevens verwerkt.

Categorie

Voorbeelden

Context

1/ Identiteitsgegevens van de klant /opdrachtgever (verkoper of verhuurder)

2/ Identiteitsgegevens van kandidaat koper of huurder3/ identiteitsgegevens van een natuurlijk persoon verbonden aan een rechtspersoon

Aanspreektitel, naam, voornamen, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres, gegevens inzake huwelijksstelsel of samenlevingsvorm.

Deze gegevens worden door u verstrekt en verwerkt wanneer u inlichtingen aanvraagt, over wenst te gaan tot het sluiten van een overeenkomst, klant wordt, een bemiddelingsopdracht sluit of u registreert om de diensten van Immo Da Vinci (online al dan niet via een contactformulier, telefonisch of per bericht) te gebruiken, voor elke identificatie of gebruik. Deze gegevens kunnen onder meer door het inlezen van uw identiteitskaart of een kopie van uw identiteitskaart worden verkregen.

Gegevens over het onroerend goed van de klant / opdrachtgever (verkoper of verhuurder), in voorkomend geval de gegevens van de (mede)-eigendom/verkaveling/ waarvan het onroerend goed deel uitmaakt en de gegevens inzake de bezetting, huur of pacht

Eigendomstitel, stedenbouwkundig uittreksel, bodemattest, keuringattest van de elektrische installatie, EPC attest, informatie over de overstroomgevoeligheid, postinterventiedossier, informatie over de erfgoedwaarde, en bij uitbreiding elke bepaling die overeenkomstig een voorschrift in een overeenkomst op te nemen is

Deze gegevens worden door u verstrekt, dan wel in uw opdracht door Immo Da Vinci opgevraagd bij de overheid of technische experten of uw notaris of vertrouwenspersoon.

Gegevens van kandidaat huurder die verband houden met een voorstel van verhuurcontract/pachtcontract/genots-situatie

Informatie over beroep en werkgelegenheid, solvabiliteit, gezinssituatie, loon etc.

Deze gegevens worden verzameld met behulp van formulieren en contracten die u op uw verzoek invult.

Aanvullende gegevens voor het sluiten van een huurovereenkomst of onderhandse verkoopovereenkomst of een optie overeenkomst of een verbintenis

Rijksregisternummer/R-bis-nummer/RSIN-nummerIdentiteitskaartnummer/paspoort-nummer/verblijfkaartnummer

Deze gegevens worden door u verstrekt

Het nationaal rijksregisternummer wordt alleen gebruikt in de gevallen waarin de wet voorziet of vereist.

Gegevens die verband houden met de uitvoering van de dienstverlening van syndicus

Betalingsverrichtingen, inclusief namen en rekeningnummers, communicatie en referenties, kaartnummers, etc.

Deze gegevens hebben betrekking op uw verrichtingen als mede-eigenaar die door de syndicus worden gecoördineerd of die betrekking hebbenOp uw status als huurder

Gegevens over de verrichtingen van Immo Da Vinci met u

De informatie in verband met uw contacten met Immo Da Vinci, per telefoon, e-mail, fax enz. en uw interacties op de webpagina’s aangaande Immo Da Vinci, haar diensten of haar partners, op sociale netwerken enz.

Deze gegevens komen van contacten van welke aard ook tussen u en Immo Da Vinci (bij ontmoetingen of evenementen, abonnement op een nieuwsbrief, sociale netwerken etc.)

Gegevens over het gedrag en voorkeuren van de klant

Informatie over uw gedrag en voorkeuren met betrekking tot het gebruik van communicatie- en relatiekanalen, informatie over uw persoonlijke keuzes en levensstijl, privé of professioneel projecten, hobby’s etc

Deze gegevens zijn het gevolg van keuzes die u hebt geuit of analyses die door Immo Da Vinci zijn uitgevoerd in overeenstemming met deze verklaring en haar wettelijke verplichtingen.


6. Immo Da Vinci verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid genetische gegevens of biometrische gegevens.

IV. Voor welke doeleinden verwerkt Immo Da Vinci uw persoonsgegevens ?

7. Immo Da Vinci verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hier onder beschreven doeleinden. Immo Da Vinci zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt.

Immo Da Vinci verwerkt uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:

  • Om te voldoen aan de wettelijke, decretale, ordonnantie of gelijkgestelde verplichtingen die op Immo Da Vinci rusten

  • Om een contract met u uit te voeren of om op uw verzoek vóór de sluiting van dit contract bepaalde maatregelen te nemen

  • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Immo Da Vinci, waarbij deze belangen (het gerechtvaardigd belang om te ondernemen) met uw grondrechten en fundamentele vrijheden wordt afgewogen

  • In specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan u op elk moment in overeenstemming met de wet intrekken.

1. Wettelijke verplichtingen

8. Immo Da Vinci dient zich te houden aan wetgeving die haar in specifieke omstandigheden verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Deze verplichtingen kunnen met zich meebrengen dat Immo Da Vinci moet samen te werken met de bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel bepaalde van uw persoonsgegevens aan hen overmaakt.

Hieronder vallen onder meer:

· De verplichting om bij te dragen aan het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

· De verplichting die aan een syndicus worden opgelegd aangaande het beheer van mede-eigendommen

· De verplichting om te reageren op een formeel verzoek van Belgische belasting- en gerechtelijke autoriteiten

De lijst van wettelijke verplichtingen waarvoor Immo Da Vinci uw gegevens moet verwerken, is niet exhaustief en is onderhevig aan veranderingen.

2. Contractuele relaties tussen Immo Da Vinci en u als klant

9. Alvorens contracten te sluiten dient  Immo Da Vinci soms bepaalde gegevens verkrijgen en verwerken, met name om onder andere :

· Te reageren op uw verzoek,

· U bij te staan bij het verstrekken van informatie en bij de sluiting van het contract

· Een verzoek op te volgen, de geschiktheid te evalueren en de risico’s met betrekking tot een mogelijk contract in te schatten,

· Uw bemiddelingsopdracht te vervullen

10. In het kader van lopende contracten of het beheer van contracten dient Immo Da Vinci een aantal gegeven te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.

In dit kader kunnen uw gegevens intern binnen Immo Da Vinci worden verzonden naar diverse afdelingen, waaronder aan diegene die niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de relatie met u of de uitvoering van een bepaald contract.

Meer bepaald verwerkt Immo Da Vinci uw gegevens bij de uitvoering van contracten als volgt:

· Beheer van lopende contracten / bestelde diensten

· Centraal management en algemeen beeld van de klanten

· Het beheer van uw vastgoed

· Het beheer van de mede-eigendom waarin u mede-eigenaar bent

Immo Da Vinci kan uw persoonsgegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met u en de uitvoering van contracten.
 
3. Gerechtvaardigde belangen van Immo Da Vinci

11. Immo Da Vinci verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft Immo Da Vinci ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy.

Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:

a) Het personaliseren van de diensten van Immo Da Vinci

b) De verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende dienst door:

· Evaluatie en verbetering van processen, met inbegrip van campagnes, simulaties en verkoop, door middel van verschillende middelen zoals statistische analyse, tevredenheidsonderzoeken en diverse andere zoekmethodes

· Verbetering van bestaande (of in ontwikkeling zijnde) producten van Immo Da Vinci, op basis van enquêtes bij klanten van Immo Da Vinci, statistieken, tests en feedback van klanten via sociale netwerken (Twitter, facebook) gekoppeld aan Immo Da Vinci,

c) Toezicht op de activiteiten van Immo Da Vinci, met inbegrip van de omvang van de omzet, het aantal afspraken in onze kantoren, het aantal oproepen en bezoeken aan de website van Immo Da Vinci de aard van de gestelde vragen van klanten etc.

d) Het voorbereiden van studies en statistieken, waarbij wordt gebruik gemaakt van anonimisering en pseudonimisering van de betrokkenen

e) De opleiding van ons personeel door middel van het gebruik van praktijkvoorbeelden ter illustratie, met inbegrip van het opnemen van bepaalde telefoongesprekken,

f) Het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers van haar website te verbeteren. Meer informatie over de werking van cookies en de mogelijkheden om het gebruik van cookies te beperken en ze te verwijderen, vindt U in ons cookiebeleid.

g) Het bewaren van bewijsmateriaal (archieven)

h) De vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van de rechten van Immo Da Vinci of alle personen die zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.

 
4. Specifiek gerechtvaardigd belang van Immo Da Vinci : conventionele direct marketing

12. Immo Da Vinci voert een klantensegmentatie uit – in het bijzonder naargelang uw behoeften – om u bijvoorbeeld geschikte panden en/of diensten aan te bieden die overeenstemmen met uw professionele en persoonlijke situatie. Daartoe kan Immo Da Vinci onder meer

· De diensten die u reeds gebruikt en uw sociodemografische gegevens beoordelen (leeftijd, familiale samenstelling, inkomsten enz.)

· Uw gedrag analyseren via verschillende kanalen (bezoeken/meetings, e-mails, bezoek aan de website, berichten via onze website), uw voorkeuren afleiden en hierdoor de informatie en de internetpagina’s die u hebt bezocht personaliseren,

· De advertenties op de webpagina’s aanpassen zodat ze voldoen aan de interesse die u heeft aangetoond via uw gedrag op onze website, sociale netwerken, in een kantoor of elders (bvb. bij gebeurtenissen waar Immo Da Vinci aanwezig was),

· Het invullen van formulieren vereenvoudigen door bepaalde velden al in te vullen met reeds bekende gegevens en u te vragen de nauwkeurigheid van deze gegevens te verifiëren en indien nodig bij te werken,

· De sleutelmomenten beoordelen waarvoor bepaalde diensten u het beste zouden uitkomen U gepersonaliseerde advertenties versturen per post, of é-mail of telefoon

 
5. Uw toestemming voor het verwerken en verzenden van elektronische reclame (elektronische direct marketing)

13. Immo Da Vinci kan uw persoonlijke elektronische contactgegevens (namelijk uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om u persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing of nieuwsbrieven. In dit geval dient Immo Da Vinci eerst uw specifieke toestemming te vragen of dient U uit eigen beweging de voor direct marketing noodzakelijke gegevens aan ons overgemaakt te hebben.

Door dit privacy beleid te aanvaarden, geeft u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing doeleinden én het versturen van elektronische reclame. Deze clausule kan echt niet meer en ik stel voor deze te vervangen door de clausule als volgt:

Uw persoonsgegevens worden door Immo Da Vinci verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw beroep op onze diensten en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Uw persoonsgegevens worden door Immo Da Vinci verwerkt voor klantenbeheer op basis van de pre-contractuele relatie (via ons contactformulier of via eerdere door uzelf aan ons kenbaar gemaakt contact) als gevolg van uw interesse in onze diensten en aangeboden goederen en voor direct marketing (om u nieuwe goederen of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wilt dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het om ons dat mee te delen op privacy@immodavinci.be. Via dat adres kunt u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u zich wenden tot de  Gegevensbeschermingsautoriteit. Ons algemeen beleid op het vlak van gegevensbescherming vindt u op www.immodavinci.be/privacy.

V. Aan wie maakt Immo Da Vinci uw persoonsgegevens over?

14. Immo Da Vinci behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht.
Immo Da Vinci kan uw gegevens toezenden aan andere entiteiten binnen haar groepsverband in binnen en buitenland, met name aan de andere entiteiten van de groep die Immo Da Vinci bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van de activiteiten, met inbegrip van rapportage, ondersteuning en computerbeveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten.

15. In sommige gevallen is Immo Da Vinci bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder

· Overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om informatie over te maken

· Gerechtelijke onderzoeksinstanties op hun uitdrukkelijk verzoek

Immo Da Vinci draagt uw gegevens tevens over aan specifieke dienstverleners om te helpen met :

· Het ontwerpen en onderhouden van computerapparatuur en internetapplicaties

· Het aanbieden van reclame- en communicatiediensten, met inbegrip van online en sociale netwerkproviders

· Het voorbereiden van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van producten of diensten

· De commercialisering van haar activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van klantencommunicatie

Immo Da Vinci dient uw gegevens ook over te maken aan online en sociale netwerkproviders, die Immo Da Vinci gebruikt voor het aanbieden van reclamediensten.
Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in het kader van gerechtelijke procedures aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld.

In de hiervoor genoemde gevallen zorgt Immo Da Vinci ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. Immo Da Vinci zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van Immo Da Vinci en zijn gegevensbeschermingsbeleid.
Met Uw uitdrukkelijk voorafgaandelijk akkoord maakt Immo Da Vinci tevens de persoonsgegevens voorkomende in een verkoopovereenkomst/daarmee gelijkgestelde overeenkomst over aan Uw notaris, Uw financiële instelling of Uw adviseur.

16. Immo Da Vinci bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

VI. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard ?

17. Immo Da Vinci zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.

Deze periode is gelinkt aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van Immo Da Vinci, evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld:

· 10 jaar in het kader van de antiwitwaswetgeving

· 10 jaar in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van Immo Da Vinci tenzij binnen deze termijn van 10 jaar er een rechtsgeding werd aangespannen en dit rechtsgeding nog niet in laatste aanleg werd beslecht, vermeerderd met de gebruikelijke termijn voor het instellen van een verbreking van dit arrest

· 7 jaar voor de boekhouding en verantwoordigingsstukken van de verenigingen van mede-eigenaars naar aanleiding van het uitoefenen van de taak van syndicus

Buiten deze perioden worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

VII. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd ?

18. Immo Da Vinci hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging
Immo Da Vinci neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals antivirus, firewalls, toegangscontroles, afvalverwerking, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van Immo Da Vinci gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal Immo Da Vinci onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal Immo Da Vinci u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.


VIII.  Wat zijn uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens ?

1. Recht van inzage, verbetering, beperking, wissing, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaar

19. Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:

· Een recht op inzage van uw persoonsgegevens bij Immo Da Vinci.  Dit betekent dat u Immo Da Vinci kan vragen of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en aan wie zij worden meegedeeld.

· Een recht van verbetering als u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.

· Een recht op beperking indien u bvb. de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en dit gedurende een periode die Immo Da Vinci toelaat om dit te controleren

· Een recht op wissing van uw persoonsgegevens. Wanneer uw contract met Immo Da Vinci een einde genomen heeft, kan u Immo Da Vinci vragen om uw persoonsgegevens te wissen indien dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld. U heeft eveneens de mogelijkheid om ten allen tijde de wissing te vragen van persoonsgegevens die door Immo Da Vinci op basis van uw toestemming worden verwerkt (tenzij Immo Da Vinci een andere rechtsgrond heeft voor de verwerking) of op basis van het gerechtvaardigd belang van Immo Da Vinci (tenzij er prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking). Immo Da Vinci kan in ieder geval deze persoonsgegevens bijhouden indien dit voor bewijsdoeleinden in het kader van rechtsvorderingen zou vereist zijn. In het kader van haar directe marketing zal Immo Da Vinci uw mailadres niet wissen doch bijhouden op een lijst van inactieve mailadressen ten einde te vermijden dat U naar de toekomst toe zal gemaild worden.

· Een recht op overdraagbaarheid van gegevens die uzelf aan Immo Da Vinci heeft verstrekt indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan u Immo Da Vinci vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor Immo Da Vinci.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden die zijn vermeld in artikel IV.3 en IV.4. In het geval van IV.3 kan Immo Da Vinci evenwel de persoonsgegevens blijven verwerken indien er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of gronden zijn die verband houden met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per post te versturen, dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten naar Immo Da Vinci, Krijzeltand 5, 9051 Sint-Denijs-Westrem of per e-mail naar privacy@immodavinci.be of door het contactformulier op de website te bezoeken www.immodavinci.be/contact

2.  Recht van verzet tegen het verzenden van elektronische reclame

20. In IV.5 werd uw toestemming gevraagd om uw elektronische contactgegevens te verwerken en te gebruiken om commerciële informatie, reclame of persoonlijke voorstellen naar u te sturen (via direct marketingacties of elektronische nieuwsbrieven). Dit geldt met name voor communicatie naar uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres.
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing en u te verzetten tegen de toekomstige ontvangst van dergelijke reclame.

U kan ons dit op de volgende wijzen kenbaar maken

· Door het versturen van een e-mail met een kopie van uw identiteitskaart naar privacy@immodavinci.be

· Door het versturen van een brief per post met een kopie van uw identiteitskaart naar Immo Da Vinci, Krijzeltand 5, 9051 Sint-Denijs-Westrem

· Door een verzoek te richten via de contactpagina op onze website

De uitoefening van het recht van verzet kan evenwel Immo Da Vinci niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze verklaring.


3. Recht om een klacht in te dienen

21.  Indien u klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren als volgt:

Per post : Immo Da Vinci, Krijzeltand 5, 9051 Sint-Denijs-Westrem
Per e-mail : privacy@immodavinci.be
Telefonisch : 09273 55 55
Via het contactformulier op onze website : www.immodavinci.be/contact

22. U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan de contactgegevens nog niet bekend zijn op datum van 23/05/2018 doch waarvan de voorganger zijnde de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer de volgende contactgegevens heeft: per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail op commission@privacycommission.be, of telefonisch op +32 2 274 48 00.